Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka jest dość uboga. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez łosie jelenie, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 174 szt. saren 1211 szt., a dzików 407 szt. Szacuje się, że jeleni jest ok. 174 szt. saren 1211 szt., a dzików 407 szt. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można łosia, wydrę, bobra, a czasami wilka.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.

Na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka znajduje się 19 obwodów dzierżawionych przez 14 kół łowieckich.

Aktualnie obowiązującym planem jest:

"Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany Dla Rejonu Hodowlanego Nr 6 Kurpie Zachodnie" na lata 2007-2017

Pogłowie zainwentaryzowanej zwierzyny stan na 10.III.2015r.

Gatunek zwierzyny

Liczebność zinwentaryzowanej zwierzyny na 10.03.2015r.

1

2

Łosie

58

Jelenie

174

Sarny

1211

Dziki

407

Lisy

628

Jenoty

72

Borsuki

108

Kuny

221

Norki ameryk.

308

Tchórze

107

Piżmaki

47

Zające

3473

Dz. Króliki

20

Jarząbki

5

Bażanty

909

Kuropatwy

1335

 

 Stan docelowy na okres obowiązywania planu do pobrania poniżej.

Materiały do pobrania